Polskie Stowarzyszenie Dekarzy – Oddział w Białymstoku

Walne Zebranie Członków Oddziału PSD

ZAPROSZENIE

Zarząd Oddziału w Białymstoku Polskiego Stowarzyszenia Dekarzy zaprasza                                                                                                                                                      

na Wyborcze Walne Zebranie Członków  Polskiego Stowarzyszenia Dekarzy Oddziału w Białymstoku, które odbędzie się dn. 1 czerwca 2023 roku (czwartek)                               

w siedzibie Oddziału w Białymstoku, przy ul. Władysława Reymonta 1A.

pierwszy termin – godz. 17: 00, drugi termin – godz. 18:00

Porządek obrad

 1. Powitanie gości przez Prezesa Zarządu Oddziału w Białymstoku
 2. Otwarcie Zebrania
 3. Przedstawienie porządku obrad
 4. Wybór Przewodniczącego Zebrania
 5. Wybór Protokolanta
 6. Wybór Komisji Skrutacyjnej
 7. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków
 8. Przyjęcie porządku obrad
 9. Sprawozdanie z działalności Zarządu Oddziału w Białymstoku za rok 2022
 10. Sprawozdanie finansowe Zarządu Oddziału w Białymstoku za rok 2022
 11. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2022
 12. Przyjęcie sprawozdania i udzielenie absolutorium Zarządowi Oddziału w Białymstoku
 13. Informacje Zarządu Oddziału w Białymstoku o planach na rok 2023
 14. Wybory władz Oddziału na lata 2023-2027
 15. Wybór Komisji Rewizyjnej
 16. Wolne wnioski
 17. Zakończenie Zebrania

WAŻNE! Prosimy o potwierdzenie otrzymania niniejszego zaproszenia oraz udziału w zebraniu!

Więcej
aktualności